A A A

Balkony żelbetowe

Balkony żelbetowe wykonuje się: przy nadwieszeniu do I.5 ni jako żelbetowe płyty wspornikowe powiązane ze stropeni. wieńcem lub nadprożem żelbetowym. - przy nadwieszeniu powyżej I.5 m jako płyty żelbetowe oparte na żelbetowych belkach wspornikowych, które mogą stanowić przedłużenie żelbetowych belek stro­powych lub stanowią oddzielne belki wspornikowe powiązane z wieńcem albo z nad­prożem żelbetowym. Grubość płyty wspornikowej i jej zbrojenie powinny wynikać z obliczeń statycznych. Zbrojenie wykonuje się w górnej warstwie płyty, gdzie występuje rozciąganie. Pręty główne układa się prostopadle, a rozdzielcze - równolegle do ściany budynku. W praktyce przyjmuje się następujące grubości wspornikowych płyt balkonowych: — minimum 8 cm — w wystającym końcu płyty, aby można było osadzić słupki poręczowe. 10 cm w przekroju przyściennym płyty przy jej nadwieszeniu do 1,0 m, 13 cm w przekroju przyściennym płyty przy jej nadwieszeniu do 1.5 m. Górna powierzchnia płyty wspornikowej powinna mieć spadek 1 + 2"„ od ściany w celu odprowadzenia wód opadowych; z tych samych względów dolna krawędź płyty po­winna mieć kapinos wyrobiony podczas betonowania płyty. Podczas betonowania płyty w miejscu ustawienia stalowych prętów należy umieścić kolki drewniane, które wyjmuje się po stwardnieniu betonu. W belkach wspornikowych zbrojenie główne daje się górą. a pręty montażowe dołem, tj. odwrotnie niż w belkach stropowych. Płyta ułożona na belkach zbrojona jest dołem w kierunku równoległym do ściany.