A A A

Beton wodoszczelny

Szczelność betonu osiąga się przez odpowiedni dobór składników betonu, zastosowa­nie dodatków chemicznych uszczelniających beton oraz prawidłowe wykonanie pod względem technologicznym. Warunki materiałowe: żwir o granulacji do 20 mm, piasek, cement portlandzki marki nie niższej niż 350. sprawdzony pod względem stałości. objętości i czasu wiązania. woda zarobowa zgodnie z wymaganiami normy PN-75/C-04630, uszczelniające dodatki chemiczne, sprawdzone pod względem jakości. Warunki wykonania betonu wodoszczelnego są następujące: zaleca się wagowe dozowanie składników betonu lub wagowo-objętościowe. w tym przypadku cement dozuje się wagowo, natomiast kruszywo objętościowo: konsystencja betonu powinna być gęstoplastyczna; przedozowanie wody jest niedopuszczalne: zagęszczenie betonu należy wykonać za pomocą wibratorów o częstotliwości drgań 6000--9000 na minutę; układanie betonu należy wykonywać w sposób ciągły, aż do zakończenia betono­wania konstrukcji; chemiczne dodatki uszczelniające jak Hydrobet ; otulina wkładek stalowych powinna wynosić od 2--3 cm; beton po wykonaniu powinien być nawilżany wodą w ciągu dwóch tygodni. Skład mieszanki do wykonania betonu wodoszczelnego opracowuje laboratorium betonów Betony wodoszczelne stosuje się do wykonywania zbiorników na ciecze, fundamentów opływanych lekko zakwaszoną wodą. do wszystkich innych konstrukcji, które po­winny być chronione przed wnikaniem wody i wilgoci.