Reklama
A A A

Beton zwykły

Cement zarobiony wodą przyjmuje postać masy mniej lub bardziej plastycznej, w za­leżności od ilości wody. Otrzymaną w ten sposób masę nazywamy zaczynem cemen­towym. Mieszanka, w której zaczyn cementowy otula ziarnka piasku, nazywa się zaprawą ce­mentową. Otulone i zespolone zaprawą cementową kruszywo grube przyjmuje postać masy. którą z kolei nazywamy mieszanką betonową. Mieszankę betonową po stwardnieniu nazywamy betonem. Podstawowym warunkiem stawianym mieszankom betonowym jest dobór właści­wych składników pod względem jakości i ilości. Poza tym mieszanka betonowa powinna mieć: odpowiednią konsystencję dla zamierzonych robót betonowych, dobrą urabialność i szczelność.