Reklama
jardwaw.pl
A A A

Eksploatacja rusztowań

W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie. co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-tech­nicznego. doraźnie przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwa­łych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości prze­kraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o ciężar 80 kG. Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowla­nych. W okresie zimy pomosty należy oczyszczać ze śniegu i lodu niezwłocznie po ich wy­stąpieniu. Podłoże, na którym ustawiane jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym natychmiastowe odprowadzanie wód opadowych.