A A A

Kwalifikacje i zakres zadań majstra budowlanego

Do podstawowych zadań majstra budowlanego należy: organizowanie i kierowanie pracą grupy pracowników na odcinku robót określo­nych przez kierownika robót jak również kierowanie pracą osób odbywających prak­tykę na budowie, wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem i rysunkami roboczymi, z nor­mami państwowymi i opracowaniami typowymi, a także z zasadami rzemiosła budo­wlanego, oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ustalonych zasad wykonywania robót budowlanych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie prawidłowości wykonania rusztowań, deskowań, nakryć, wykopów i innych urządzeń pomocniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochro­nę zdrowia, podejmowanie czynności związanych z gospodarczą i techniczną stroną wykony­wania robót budowlanych na powierzonym mu odcinku robót, udział w komisjach technicznych, związanych ze sprawdzaniem lub odbiorem ro­bót budowlanych na powierzonym mu odcinku robót. Powyższe obowiązki majstra wynikające z ustawy o prawie budowlanym określają jednoznacznie jego pozycję w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako pierw­szego kierownika liniowego na budowie, działającego na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Oznacza to. że majster podporządkowany jest jednej tylko osobie -kierownikowi robót albo kierownikowi budowy (w zakładach produkcji pomocniczej i usługowych — kierownikowi wytówrni, warsztatu, itp.) i od tego tylko kierownika otrzymuje wszelkie polecenia służbowe. Z drugiej strony tylko majster jest uprawniony do wydawania poleceń służbowych pracownikom podporządkowanej mu grupy roboczej.