Reklama
A A A

Materiał i przekroje przewodów

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne wykonuje się bądź z elementów drobno-wymiarowych. tj. ccgł/ceramicznej i pustaków ceramicznych, betonowych i cemento-wo-glinianych. bądź z elementów wielkowymiarowych w postaci prefabrykowanych bloków z wydrążonymi kanałami. Przewody mogą mieć przekrój kwadratowy, prosto­kątny lub kołowy. Przekrój kwadratowy i prostokątny mają przewody wykonane z cegły. Przewody wykonane z innych niż cegła elementów mają z reguły przekrój kołowy. Maksymalne wysokości prefabrykowanych bloków z przewodami nie mogą prze­kraczać : bloków wentylacyjnych — wysokości jednej kondygnacji. bloków spalinowych — 1/2 wysokości kondygnacji, bloków dymowych — 60 cm. Bloki wentylacyjne i spalinowe stosuje się głównie w budynkach prefabrykowanych (w budynkach wielkopłytowych z reguły). Wymiary przekroju poprzecznego przewodów dymowych i spalinowych powinny być dostosowane do ilości odprowadzanych spalin (liczby i wielkości połączonych z prze- wodem palenisk), wysokości przewodu i różnicy temperatur spalin i powietrza ze­wnętrznego obliczonej wg obowiązujących zasad. Wymiary przekroju przewodu wen­tylacyjnego określa się w zależności od ilości odprowadzanego powietrza, wysokości przewodu i różnicy temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Minimalne przekroje przewodów w zależności od ich funkcji i warunków wynoszą: przy odprowadzaniu spalin z jednego paleniska kuchennego bądź jednego lub dwu pieców węglowych albo gazowych kąpielowych włączonych do wspólnego przewodu — 14x 14 cm (wymiar l/2x 1/2 cegły plus spoiny) —w przypadku przewodów o prze­kroju kwadratowym z cegły oraz 15 cm średnicy — w przypadku stosowania elemen­tów o przekroju kołowym, przy odprowadzaniu spalin z trzech pieców węglowych—14x20 cm (1/2x3/4 cegły plus spoiny) lub średnicy 18 cm, przy wysokości kanału mniejszej niż 5,0 m — 14x20 cm lub średnicy przewodu 18 cm, przewodów wentylacyjnych — 14x14 cm lub średnicy 15 cm.