Reklama
A A A

Materiały

Zasadniczym materiałem w szklarstwie budowlanym jest szkło płaskie w postaci płyt. Oprócz szkła płaskiego używa sic gotowych szyb zespolonych oraz materiałów pomocniczych służących do uszczelniania i mocowania szyb w ra­mach i szczeblinach. Szkło należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, przewiewnym i zabezpieczonym przed zamoknięciem. Skrzynie z płytami szklanymi powinny stać pionowo. Płyty szklane magazynowane luzem ustawia się na stojakach warstwami o grubości do 60 cm, nachylone pod kątem ok. 85 stopni. Szkło zamoknięte należy natychmiast rozpakować i wysuszyć, w przeciwnym razie może nastąpić tzw. zaparzenie lub skle­jenie i szkło nie będzie się nadawało do użytku. Skrzynie z płytami szklany­mi podczas przewozu, bez względu na środek lokomocji, powinny być ustawione w kierunku ruchu pojazdu w pozycji pionowej i zamocowane, aby nie mogły się prze­suwać. Przy przewożeniu niepełnych skrzyń z płytami szklanymi skrzynie należy wypełnić słomą, wełną drzewną łub innym materiałem miękkim tak. aby płyty w opa­kowaniu stały nieruchomo i pionowo. Załadunek i rozładunek skrzyń z płytami szkla­nymi powinien odbywać się z dużą ostrożnością, pod nadzorem kwalifikowanego pra­cownika. Do uszczelniania szyb osadzonych w ramach okiennych i innych używa się kitu szklar­skiego lub uszczelek. Uszczelki mogą być z gumy lub tworzywa sztucznego miękkiego . Kity szklarskie powinny mieć jednolitą barwę, sta­nowić jednorodną masę o konsystencji ciasta, bez grudek, a po kilkakrotnym zgnie­ceniu nie mogą przylegać do dłoni. Wałeczek zgnieciony z dobrego kitu przy rozcią­ganiu powinien wpierw tworzyć pośrodku szyjkę i dopiero zerwać się.