A A A

Obliczanie objętości robót ziemnych liniowych

Całkowitą objętość danego wykopu lub nasypu obliczamy jako sumę geometrycznych objętości bryl ziemi zawartych pomiędzy każdą parą sąsiednich przekrojów poprzecz­nych. Objętość bryły nasypu lub wykopu pomiędzy dwoma sąsiednimi przekrojami poprzecznymi znajdujemy w sposób przybliżony, mnożąc średnią po­wierzchnię tych przekrojów przez odległość między nimi ze wzoru gdzie: Vl— szukana objętość, m3. -F, F powierzchnie przekrojów poprzecznych, m2. odległość między przekrojami poprzecznymi.