Reklama
kokosowyblog.pl
A A A

Obliczanie objętości robót ziemnych powierzchniowych

Najczęściej stosowanym sposobem obliczania objętości robót ziemnych na danym obszarze plantowania terenu jest sposób ..siatki kwadratów" lub „siatki trójkątów". Polega on na tym. że cały obszar, na którym mają być obliczone objętości robót ziem­nych, dzielimy za pomocą prostopadłych do siebie układów linii równoległych na kwa­draty o wielkości boku od 10 do 40 m w zależności od konfiguracji terenu i wymaga­nej dokładności obliczeń. Następnie za pomocą niwelatora lub na podstawie warstwie określamy wysokości wszystkich wierzchołków Bryla uzyskana z siatki trójkątów powstałej w ten sposób siatki kwadratów. Na rysunku tym liczbami rzym­skimi oraz dużymi literami oznaczono poszczególne linie podziału na kwadraty, sym­bolami A,, h2 itd. — wysokości nasypów lub głębokości wykopów w każdym wierzchoł­ku kwadratu, liczbami l, 2, 3 itd. — kolejne warstwice powierzchni terenu, literą a — długość boku kwadratu. Objętość robót ziemnych liczymy w każdym kwadracie, oddzielnie nasypy oraz od­dzielnie wykopy, wg kształtu bryły, na podstawie wzoru Sumując objętości kolejnych kwadratów wykopowych i nasypowych, otrzymamy pełną objętość wykopów i nasypów w całym obszarze wykonywanych robót ziemnych. Zarówno przy robotach ziemnych liniowych, jak i powierzchniowych obliczone wg pokazanych sposobów objętości przedstawiają sobą objętości geometrycznych bryl wykopów lub nasypów, tj. w wykopie objętości dla gruntu w jego stanie naturalnym, w nasypie zaś — po jego ostatecznym zagęszczeniu. Obliczanie objętości robót ziemnych opisanymi sposobami jest bardzo pracochłonne, dlatego też podana technika obliczania znajduje obecnie zastosowanie tylko w przy­padku robót ziemnych o małym i średnim zakresie. W przypadku masowych robót ziemnych, np. dla potrzeb dużych zakładów przemy­słowych lub ważnych i długich arterii komunikacyjnych, do obliczania objętości tych robót coraz powszechniejsze zastosowanie znajduje elektroniczna technika obli­czeniowa.