A A A

Ogólne warunki przystąpienia do robót podło­gowych

Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładu ściany i sufity po­winny być otynkowane (jeżeli tego wymagają). Powierzchnia stropu powinna być wy­równana w czasie jego wykonywania. Do wykonania posadzki (tj. przyklejania deszczułek, płytek lub wykładzin z PCW) można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyj­nych, z wyjątkiem robót tapeciarskich, oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów posadzkowych z drewna lub tworzyw sztucznych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% (cieżarowo), natomiast w podkładzie gipsowym i estrich-gipsowym — 2%. W wypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana termin wykonywania po­sadzki należy przesunąć. Znanych jest kilka metod oznaczania wilgotności podkładu, jednak w warunkach bu­dowy najprostsze jest zastosowanie papierków wskaźnikowych „Hygrotest". Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje sie posadzki z materiałów drzewnych oraz wykładzin tekstylnych, nie powinna być niższa niż 10°C. Przy wyko­nywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić nie mniej niż 15°C. Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być wykonywane w temperaturze niższej niż 5°C.