A A A

Organizacja brygad montażowych

Brygady montażowe należy organizować jako kompleksowe, składające się z nastę­pujących zespołów specjalistycznych: zespól 1 — obsługi maszyny; zespół 2 —robotników linowych; zespól 3 — montażowy, pracujący kolejno przy miejscach wbudowania prefabryka­tów; w jego składzie pracuje brygadzista, do którego wskazań (sygnałów) jest zobo­wiązany stosować się operator maszyny montażowej; zespół naprowadza element na miejsca ich wbudowania, stęża je po prawidłowym ustawieniu, przeprowadza wstępną rektyfikację oraz odczepia elementy z haków zawiesi; zespól 4 — rektyfikacyjny; przeprowadza on ostateczną rektyfikację wbudowania elementów (naprowadzenie na projektowane osie, pionowanie); współpracuje z kie­rownikiem montażu przy pomiarach przygotowawczych i kontrolnych; ponadto do obowiązków zespołu należy zdejmowanie stężeń montażowych, konserwowanie ich i przenoszenie na kolejne działki; zespół 5 — spawaczy, pracujących przy spawaniu złączy elementów; zespół 6 — spoinowania (wykończeniowy) do wypełniania złączy i spoin betonem, materiałami izolacyjnymi i zaprawą.