A A A

Stropodachy

Stropodachy stosuje się w budynkach, w których nie przewiduje się poddasza użytko­wego. Spełniają one jednocześnie rolę stropu i pokrycia dachowego. W zależności od roli, jaką spełniają, mogą być nieocieplone i ocieplone. Stropodachy nieocieplone stosuje się w wiatach i budynkach magazynowych, w któ­rych temperatura powietrza wewnętrznego nie odgrywa żadnej roli. a stropodach chro­ni pomieszczenie tylko przed opadami atmosferycznymi. Stropodachy ocieplone stosuje się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt oraz w chłodniach i przechowalniach owoców, warzyw i ziemniaków, jak równic w innych budynkach, w których powinna być utrzymana temperatura powietrza we wnętrznego stale powyżej lub poniżej 0 C. Prawidłowo wykonane stropodachy powinny chronić pomieszczenia przed opadam, atmosferycznymi, zbytnim nagrzewaniem przez promienie słoneczne, stratami ciepła. Powinny być także dostatecznie wytrzymałe na obciążenia od śniegu, w jutro i od ludzi znajdujących się na nich podczas konserwacji i naprawy. Ponadto nad pomieszcze­niami o dużym zawilgoceniu powietrza wewnętrznego stropodachy powinny mieć od strony sufitu izolację paroszczelną. zabezpieczającą materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem przez parę wodną przenikającą z pomieszczenia i skraplającą się pod pokryciem dachowym wskutek ochłodzenia, albo mieć taką konstrukcję, która umo­żliwiałaby odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz stropodachu oraz umożliwiałaby wysychanie zawilgoconego materiału termoizolacyjnego (ocieplającego). Stropodach powinien być skonstruowany tak. aby w nim nie powstawały mostki przemarzania wzdłuż belek, wieńców i gzymsów. Ze względu na rodzaj konstrukcji, układ poszczególnych warstw nośnych, ocieplają­cych i pokrywtzych oraz wartość termiczno-użytkową rozróżniamy stropodachy ocie­plone pełne, odpowietrzane, wentylowane powietrzem zewnętrznym oraz dwudzielne.