A A A

Uproszczona dokumentacja inwestycji

Do inwestycji prostych zalicza się m.in. inwestycje: o programie wielokrotnie realizowanym w dotychczasowej praktyce, sprawdzonej technologii, oparte na zastosowaniu projektów typowych, obowiązujących systemów projektowania oraz zestawów projektów. projektowane na podstawie katalogów gotowych rozwiązań, polegające na modernizacji technologii, wymianie urządzeń oraz częściowej roz­budowie istniejących obiektów na terenie prawnie użytkowanym realizowane ze środków przedsiębiorstw. Uproszczoną dokumentację może sporządzić inwestor we własnym zakresie. Dla inwestycji realizowanej ze środków przedsiębiorstwa, polegającej na modernizacji technologii i wymianie urządzeń, uproszczona dokumentacja powinna zawierać: - uzasadnienie potrzeby podjęcia inwestycji z opisem funkcji użytkowej. uproszczone obliczenia spodziewanych efektów i terminy ich uzyskania. zestawienie kosztów robót oraz preliminarz zakupów i wydatków. szkice sytuacyjne i rysunki z opisem technicznym, jeżeli wykonanie robót tego wymaga. Uzgodnienia dokumentacji dla inwestycji prostych powinny być przeprowadzone w niezbędnym zakresie w ogólnie obowiązującym trybie.