A A A

Warunki bhp

Przy wykonywaniu robót dachowych istnieje poważne niebezpieczeństwo upadku z wysokości zarówno robotników, jak i materiałów czy narzędzi. Krycie dachów w bu­dynkach nowo wznoszonych powinno być wiec wykonywane przed usunięciem ruszto­wań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery. Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 cm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obu­wie na podeszwie z wojłoku lub sznurka. Przy pracy na dachach — zwłaszcza na da­chach stromych, oblodzonych czy wilgotnych, a także przy pracy na krawędzi dachu — robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani liną o średnicy 12 cm do wystają­cych, wytrzymałych części budynku. Przy wykonywaniu robót papowych obowiązują następujące wymagania: kotły do gotowania lepiku należy ustawiać na miejscach wyrównanych, oczyszczo­nych ze śmieci i niedostępnych dla osób postronnych (w odległości co najmniej 25 m od łatwo palnych budynków. 10 m od składów materiałów i 5 m od zapasów paliwa); kotły muszą mieć szczelne pokrywy; zawartość lepiku nie może przekraczać 75 pojemności kotła; robotnicy zatrudnieni przy kotłach i przy transporcie materiałów smołowych muszą mieć odpowiednią odzież ochronną i zabezpieczać twarz i ręce wazeliną lub miesza­niną gliceryny z talkiem; do czerpania roztopionego lepiku z kotła powinny być uży­wane odpowiednie czerpaki z długim trzonkiem, a wiadra do transportu lepiku na dach powinny być napełnione tylko do 3/4 pojemności; nie wolno wtaczać beczek z lepikiem ani ustawiać ciężkich kotłów bezpośrednio na dachach, gdyż grozi to uszkodzeniem podkładu pod pokrycie, a nawet stropu; w razie zapalenia się lepiku w kotle należy kocioł przykryć pokrywą, zasypać szczel­nie piaskiem i ugasić ogień na palenisku za pomocą gaśnicy pianowej; przy gaszeniu lepiku nie wolno używać wody; po zakończeniu robót palenisko kotła musi być dokładnie wygaszone. Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów. Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, zaś materiały i narzędzia konieczne do pracy (w ilości nie. większej niż zapotrzebowanie danego od­cinka) muszą być starannie ułożone i zabezpieczone. Nie wolno również wykonywać na dachu prac przygotowawczych, jak np. prostowania blachy. Podczas gołoledzi, silnej mgły i śniegu lub deszczu wykonywanie robót dekarskich musi być wstrzymane.