Reklama
wina zinfandel
A A A

Warunki techniczne odbioru robót

Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to pierwszy etap odbioru. Drugi etap —- to odbiory międzyoperacyjne dokonywane przez komisje z udziałem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na końcowym odbiorze robót. Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach są jednakowe. Kryteriami oceny są: zgodność wykonania robót z projektem, prawidłowość wyko­nania detali, złączy, zwiatrowań itp. oraz zachowanie przepisowych odchyleń i tole­rancji wymiarów. Wytyczne dokonywania pomiarów: odchylenia konstrukcji w poziomie należy sprawdzać za pomocą węża gumowego, stosując zasadę naczyń połączonych. odchylenia w pionie sprawdza się za pomocą pionu murarskiego. Dokładniejsze wyniki pomiarów otrzymuje się korzystając z przyrządów mierniczych.