Reklama
A A A

Warunki wykonania i odbioru przewodów i ko­minów

Przy wykonaniu przewodów i kominów należy przestrzegać dotrzymywania zasad i warunków omówionych w poprzednich punktach rozdziału. Ponadto powinno się stosować do następujących wymagań: do wykonania przewodów należy używać cegły pełnej, ceramicznej klasy 150 lub 100. gat. I. cegłę ułamkową używać można jedynie w przypadku konieczności stosowania jej dla uzyskania prawidłowego wiązania muru. do murowania należy używać takiej samej zaprawy jak w murach zwykłych wzno- szonego budynku. Faza pierwsza odbioru polega na sprawdzeniu drożności przewodów, prawidłowości przebiegu przewodów, zgodności kierunku przewodów z dokumentacją, prawidło­wości wiercenia, kształtu i wymiarów zewnętrznych, wypełnienia spoin i gładkości ścian wewnętrznych przewodu. W fazie drugiej odbioru sprawdza się szczelność przewodów, prawidłowość wyko­nania otworów wycierowych i rewizyjnych, sposób wykonania wlotów i wylotów prze­wodu oraz ciąg przewodu. Ponadto kontroluje się ponownie drożność przewodów. W fazie trzeciej, która jest równoznaczna z ostatecznym odbiorem robót i odbywa się komisyjnie z udziałem władzy budowlanej i mistrza kominiarskiego, poddaje się sprawdzeniu prawidłowość podłączeń i umiejscowienie wlotów do przewodu oraz silę ciągu. Komisja ma prawo również przeprowadzenia wszystkich badan wymienionych w pierw­szej i drugiej fazie odbioru. Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów z prze­wodami i kominów: mury kominów należy liczyć w mi ich objętości. objętość muru liczy się wg zaprojektowanych wymiarów komina, wysokość oblicza się od wierzchu stropu nad ostatnią kondygnacją do wierzchu komina.