Reklama
A A A

Wytyczanie linii poziomej

Jeżeli trzeba wytyczyć na gruncie odcinek leżący w poziomie (np. dno wykopu lub korona nasypu), to można to wykonać za pomocą krzyży niwelacyjnych lub za pomocą niwelatora libelowego. Jeżeli np. wzdłuż kierunku wyznaczonego w terenie odcinka A-B należy wytyczyć linię poziomą za pomocą krzyży niwelacyjnych, postępuje się w sposób następujący. Wytycza się pomiędzy ustabilizowanymi palikami (punkta­mi A i B), na które uprzednio przeniesiono poziom (wysokość) wyznaczanej linii, kilka punktów pośrednich C. D. itd. i stabilizuje się je kołkami . Następnie ustawia się na obu końcach odcinka, w punktach A i B, dwa krzyże niwelacyjne, po czym jeden pomiarowy staje za punktem A i patrząc w kierunku tyczonego odcinka celuje wzdłuż górnych krawędzi poprzeczek obu krzyży, drugi zaś pomiarowy ustawia kolejno krzyże we wszystkich punktach pośrednich C. D, E itd., dobijając stabilizujące je paliki — według wskazań pierwszego pomiarowego — na taką wysokość (głębokość), aby górne krawędzie poprzeczek krzyży pośrednich pokrywały się wzrokowo. Tak wbite paliki wyznaczają na gruncie linię poziomą. Podobnie wyznacza się linię poziomą wzdłuż odcinka AB (na poziomie punktu A) za pomocą niwelatora. W tym celu usta­wia się niwelator pomiędzy punktami A i B w pobliżu punktu A i celując lunetą niwe­latora do laty ustawionej na punkcie A wykonuje się odczyt N A. Następnie drugą łatę ustawia się kolejno — najpierw w punkcie B, a potem we wszystkich punktach po­średnich C, D ustawiając ją na tak głęboko wbitych w grunt palikach, aby odczyty na łacie we wszystkich punktach były jednakowe i równe odczytowi NA Wytyczanie linii poziomej za pomocą niwelatora jest znacznie dokładniejsze aniżeli za pomocą krzyży.