Reklama
A A A

Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy w ro­botach malarskich

W robotach malarskich mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa pracy robotni­ków z tytułu: pracy na rusztowaniach, używania zmechanizowanych narzędzi z napędem elektrycznym, używania materiałów zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje, używania i przechowywania materiałów łatwo palnych. Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepi­sami budowlanymi. Drabiny malarskie nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań. Nie wolno opierać pomostów lub desek na przypadkowych podporach (umywalkach, grzej­nikach itp.). Przy pracy na drabinie lub pomoście malarz nie powinien sięgać ręką dalej niż pozwala na to pionowa pozycja ciała. Przy malowaniu konstrukcji krato­wych, mostów itp., tam gdzie nie ma możliwości ustawienia rusztowania, malarz po­winien być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa zamocowanym do konstrukcji. Aparaty elektryczne zaliczone do I klasy ochrony przeciwporażeniowej mogą być używane pod warunkiem zastosowania dodatkowej ochrony w postaci zerowania, uziemienia ochronnego lub wyłączników ochronnych. Narzędzia elektryczne klasy II i III mogą być stosowane bez dodatkowej ochrony. Nie wolno stosować narzędzi zaliczonych do klas 0 i 01. Każde narzędzie elektryczne powinno być, nie rzadziej niż co miesiąc, poddane fa­chowemu przeglądowi z pomiarem skuteczności izolacji. Nie wolno używać narzędzi lub przewodów elektrycznych wykazujących jakiekolwiek uszkodzenia. Pod tym względem muszą być one sprawdzane przed każdym użyciem. Do materiałów niebezpiecznych dla zdrowia malarzy zalicza się: materiały zawierające związki ołowiu (np. minia ołowiana) i chromu (np. żółcień chromowa, zieleń chromowa), materiały o właściwościach alkalicznych (np. wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłoki), flualy (fluorokrzemian cynku lub magnezu), — materiały zawierające krzemionkę (np. kreda malarska — przy malowaniu na­tryskowym, piasek kwarcowy — przy piaskowaniu), — materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne. Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nie wolno nanosić metodą na­tryskową oraz szlifować na sucho wykonanych z nich powłok. Przy stosowaniu tych materiałów konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Przy pracy z użyciem materiałów alkalicznych należy zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem, chronić skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochron­nym, a przy użyciu stężonych ługów należy ponadto stosować rękawice i specjalną odzież ochronną. W celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem krzemionki, przy malowaniu na­tryskowym farbami zawierającymi krzemionkę, należy stosować respiratory. Przy piaskowaniu elementów stalowych konieczne jest stosowanie hełmów ochronnych. Przy stosowaniu materiałów malarsko-lakierniczych, zawierających rozpuszczalniki bądź rozcieńczalniki organiczne należy: prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy sprawnej wentylacji pomieszczenia, zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania narzędzi i sil­ników powodujących iskrzenie oraz używania otwartych palenisk.. Praca ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpu­szczalnikach jest niedopuszczalna. Szczególna uwaga na bezpieczeństwo powinna być zwrócona przy malowaniu natryskowym, w wypadku używania materiałów za­wierających lotne rozcieńczalniki organiczne. Łatwopalność materiałów malarskich wymaga szczególnej ostrożności w postępo­waniu z ogniem. Wysoki stopień niebezpieczeństwa dla życia malarzy stwarza możli­wość wybuchu par rozpuszczalników organicznych w wypadku, gdy osiągną one wy­soki stopień koncentracji w powietrzu pomieszczeń. W celu przeciwdziałania temu należy zapewnić dobre wietrzenie pomieszczeń i maksy­malne ograniczenie użycia ognia.