A A A

Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji

Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji zawierają podstawowe ustalenia okre­ślające cel. program i wymagania stawiane inwestycji, metody i cykl realizacji oraz nieprzekraczalny jej koszt. Dla inwestycji produkcyjnych założenia określają po­nadto cykl uzyskiwania projektowanej zdolności produkcyjnej oraz zawierają rachunek efektywności ekonomicznej. Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji obok innych danych powinny określić zakres zastosowania projektów obiektów typowych, obiektów powtarzalnych oraz zunifikowanych segmentów i elementów objętych tzw. typizacją otwartą. Założenia powinny zawierać dowody wymaganych uzgodnień przedsięwzięcia inwe­stycyjnego z właściwymi organami państwowymi i jednostkami gospodarczymi. Zbiorcze zestawienie kosztów (zzk). sporządzone w ramach założeń, określa wysokość kosztu inwestycji na podstawie: cen katalogowych obiektów, segmentów i urządzeń typowych oraz elementów zunifikowanych. wyceny opartej na katalogach wskaźników kosztów elementów i obiektów lub na wskaźnikach jednostkowych nakładów inwestycyjnych, uzyskanych z praktyki inwestycyjnej, obowiązujących cennikach maszyn i urządzeń, kalkulacji indywidualnej. Rezerwa na nieprzewidziane roboty i wydatki może być ustalona na 5-10"„: rezerwa ta dla inwestycji opartych na projektach typowych lub powtarzalnych (np. budynków mieszkalnych) może być ustalona poniżej 5"„ kosztu inwestycji.