A A A

Zasady wiązania cegieł w murach z przewodami i w kominach

Wiązanie w murach z przewodami oraz kominach powinno zapewniać ich szczelność oraz trwałą drożność przewodów (łatwy przelot). W tym celu powinno się przestrzegać następujących zasad wiązania: spoiny pionowe w każdej warstwie cegieł muszą być przykryte pełnymi po­wierzchniami cegieł następnej warstwy. w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, a jeśli warunki na to pozwalają, spoiny powinny znajdować się wyłącznie w narożnikach przewodów. cegły w ściankach stanowiących przegrody między przewodami należy przynaj­mniej jednym końcem osadzać w prostopadle do nich położonych ściankach zewnę­trznych, warstwy cegieł w przewodach prowadzonych z odchyleniem od pionu układa się prostopadle do kierunku odchylenia. cegły należy układać na pełne spoiny. Mury z przewodami oraz kominy wykonuje się zwykle w wiązaniu pospolitym, sto­sując podobnie jak przy murach zwykłych układ warstw na przemian główkowy i wozówkowy. W warstwach główkowych z obu stron przewodów układa się w zapoczątkowaniu mu­ru po dwie warstwy trzyćwierciówek główkowo. Przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami dymowymi i spalinowymi powinny mieć grubość co najmniej 1/2 cegły. Taka sama grubość ścianki przewodu musi być zachowana od strony lica muru wewnętrznego. W przewodach wentylacyjnych grubość przegród wynosić powinna nie mniej niż '/ą cegły. Wszystkie rodzaje przewodów należy oddzielać od lica muru zewnętrznego ścianką o grubości co najmniej 1 cegły. Zaleca się ponadto w tym przypadku stosowa­nie izolującej szczeliny powietrznej grubości 6 cm lub zamiast szczeliny wykonanie otuliny ocieplającej, tej samej grubości z materiałów izolacyjnych (płyty gazobetonowe pianobetonowe itp.). Zachowanie przepisu o konieczności stosowania przegrody grubości 1 cegły w ścianie zewnętrznej oraz zalecenie stosowania szczeliny izolującej wymaga wykonania po­grubienia ściany na odcinku muru z przewodami. Pogrubienie pozwala wtedy na ustawienie przewodów dłuż­szymi wymiarami w poprzek muru, a tym samym na wydatne skrócenie odcinka muru z przewodami. Skrócenie odcinka muru uzyskuje się również przez rozmieszczenie przewodów w dwóch rzędach w odpowiednio pogrubionym murze . Zaleca się ustawienie przewodów w dwóch rzędach również w trzonach kominowych, ponieważ w ten sposób pomniejszona zostaje powierzchnia zewnętrzna ścianek ko- mina, a zatem i pomniejszone straty ciepła w kominie. Przewody z pustaków dymowych ceramicznych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziome poszczególnych przewodów były przesunięte o pól długości pustaka w sto- sunku do sąsiednich. Przewody odprowadzające spaliny z pieców gazowych łazienkowych powinny być murowane w odstępie co najmniej 25 cm od siebie. Przestrzeń między przewodami należy wypełnić zaprawą cementowo-glinianą. Przewody spalinowe obmurowuje się ściankami z cegły o grubości 1/2 cegły wewnątrz budynku i grubości l/j cegły na pod­daszu i ponad dachem.